آرایه چیست ؟ در زبانهای برنامه نویسی رایانه ، یک آرایه متغیر خاصی است که می تواند بیش از یک...