نقش کاربر مجوزها را برای انجام گروهی از کارها برای کاربران تعریف می کند. در نصب پیش فرض وردپرس ،...