برگه در وردپرس معمولاً به نوع پست صفحه اشاره دارد. این یکی از انواع پیش فرض ارسال وردپرس است. وردپرس...