پایگاه داده مجموعه ای متشکل از سازمان یافته و سازمان یافته است. در اصطلاحات محاسباتی ، پایگاه داده به نرم...