حذف تاریخ URL های وردپرس ، این شامل چندین قالب پیوند از جمله یکی است که تاریخ ها را به URL...