Backend یک اصطلاح فنی است که برای توصیف ناحیه پیکربندی یک برنامه استفاده می شود. در وردپرس ، از  بک...