شناسایی مقالات کپی – سرقت ادبی کپی برداری غیر مجاز از کارهای شخص دیگری است و این می تواند یک...