نویسنده در وردپرس به نقش کاربر از پیش تعریف شده اشاره دارد. کاربری با نقش نویسنده در وردپرس می تواند...