chmod یک فرمان پوسته Linux / Unix است که برای تغییر مجوزهای پرونده ها و دایرکتوری ها استفاده می شود....