WAMP مخفف Windows، Apache، MySQL و PHP است. این یک پشته نرم افزاری است که به معنای نصب WAMP است که Apache ، MySQL و...